With love from Little Tokyo in Los Angeles!
Chat is english so your a wish to i will!
This site into i us of love of memories to upload ‼ ︎
Husband is usa graduate , wife is korea graduate of couple is ‼ ︎
Hello ! This site of member is life to have fun great people only ‼ ︎ Me is all of man to respect to i will ‼ ︎ Country , race ,sex style...The difference is ah the also discrimination is necessary absent ‼ ︎ Me when wife of love of expression to you see the want ‼ ︎ All mr of sex from learning want ‼ ︎ By all means friend into becoming the please give me ‼ ︎
우리는 로스앤젤레스의 리틀 도쿄에서 생활하고 있습니다. 한국계 미국인이지만 한국어는 못하니까 채팅은 영어로 해❤️
+

Yuki Mori85 180 album (5.126 Ảnh)

Nước: Mỹ

Quốc tịch thứ hai: Hàn Quốc

Số lần truy cập hồ sơ: 633.944

Người đăng ký: 9.666

Tổng số lượt xem video: 26.581.629

Khu vực: California

Thành phố: Los angeles - little tokyo

Ngôn ngữ: 日本語

Đăng ký: 15 tháng 7, 2021 (1.102 ngày trước)

Hoạt động trước: Hôm nay

Liên hệ: Chat với Yuki Mori85

Về tôi:

With love from Little Tokyo in Los Angeles!
Chat is english so your a wish to i will!
This site into i us of love of memories to upload ‼ ︎
Husband is usa graduate , wife is korea graduate of couple is ‼ ︎
Hello ! This site of member is life to have fun great people only ‼ ︎ Me is all of man to respect to i will ‼ ︎ Country , race ,sex style...The difference is ah the also discrimination is necessary absent ‼ ︎ Me when wife of love of expression to you see the want ‼ ︎ All mr of sex from learning want ‼ ︎ By all means friend into becoming the please give me ‼ ︎
우리는 로스앤젤레스의 리틀 도쿄에서 생활하고 있습니다. 한국계 미국인이지만 한국어는 못하니까 채팅은 영어로 해❤️Hiển thị thêm

Làm việc cho/với: Yuki Mori85, Nanami99

Quảng cáo bởi TrafficFactory.biz